Bộ 3000 Từ vựng bằng hình ảnh Luyện Thi OXFORD

Bài 6: Chủ đề 6 (3000 Từ Vựng Tiếng Anh Thông Dụng Oxford)

61
border

border/ˈbɔːdər/

 
(danh từ): (khu vực) biên giới
Example: In the US, near the Canadian border
Mỹ gần biên giới Canada
62
box

box/bɒks/

 
(danh từ): (cái) hộp
Example: She kept all the letters in a box
Cô ấy giữ tất cả các bức thư trong một cái hộp
63
chair

chair/tʃeər/

 
(danh từ): cái ghế
Example: Don't sit on that chair!
Đừng ngồi trên ghế đó!
64
depend on/upon something

depend on/upon something//

 
(): phụ thuộc (vào cái gì)
Example: It would depend on the circumstances
Điều đó sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh
65
difference

difference/ˈdɪfərəns/

 
(danh từ): sự khác nhau
Example: There are no significant differences between the education systems of the two countries
Không có sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của hai nước
66
director

director/dɪˈrektər/

 
(danh từ): giám đốc
Example: He's on the board of directors
Ông ấy nằm trong ban giám đốc
67
excluding

excluding/ɪksˈkluːdɪŋ/

 
(giới từ): ngoại trừ
Example: Lunch costs £10 per person, excluding drinks
Ăn trưa với mức giá £ 10 mỗi người, bao gồm đồ uống
68
fresh

fresh/freʃ/

 
(tính từ): tươi, mới ra lò
Example: Are oranges fresh?
Cam có tươi không?
69
hammer

hammer/ˈhæmər/

 
(danh từ): cái búa
Example: Drop the hammer down to me.
Ném cái búa xuống cho tôi.
70
height

height/haɪt/

 
(danh từ): chiều cao
Example: She is the same height as her sister
Cô ấy có chiều cao như chị gái
71
improvement

improvement/ɪmˈpruːvmənt/

 
(danh từ): sự cải thiện; sự trau dồi (trí tuệ, kiến thức...)
Example: Sales figures continue to show signs of improvement
Số liệu bán hàng tiếp tục cho thấy dấu hiệu cải thiện
72
irritated

irritated/ˈɪrɪteɪtɪd/

 
(tính từ): bực mình, tức giận
Example: She was getting more and more irritated at his comments
Cô đã nhận được nhiều hơn và nhiều hơn nữa kích thích ở ý kiến ​​của mình