Bộ 3000 Từ vựng bằng hình ảnh Luyện Thi OXFORD

Bài 286: ()

3421
freedom

freedom/ˈfriːdəm/

 
(danh từ): quyền tự do
Example: Freedom comes with responsibility.
Quyền tự do đi cùng với trách nhiệm.
3422
help

help/help/

 
(động từ): giúp đỡ
Example: This charity aims to help people (to) help themselves
Tổ chức từ thiện nhằm giúp cho người ta tự cứu mình
3423
hundredth

hundredth/ˈhʌn.drətθ/

 
(ordinal number): thứ một trăm (số thứ tự)
Example: This is the hospital's hundredth anniversary.
Đây là ngày kỷ niệm bệnh viện một trăm năm.
3424
indoor

indoor/ˌɪnˈdɔːr/

 
(tính từ): bên trong nhà
Example: The indoor lighting is not enough.
Ánh sáng trong nhà không đủ.
3425
mind

mind/maɪnd/

 
(danh từ): trí óc
Example: I could not have complete peace of mind before they returned
Tôi không thể có được sự an tâm hoàn toàn trước khi họ trở lại
3426
movement

movement/ˈmuːvmənt/

 
(danh từ): sự vận động, sự cử động
Example: Never confuse movement with action!
Đừng bao giờ nhầm động tác với hành động!
3427
natural

natural/ˈnætʃərəl/

 
(tính từ): (có trong) tự nhiên; không tạo ra bởi con người
Example: Natural resources are dwindling.
Nguồn tài nguyên thiên nhiên đang cạn dần.
3428
now

now/naʊ/

 
(liên từ): bây giờ, lúc này (nói về điều gì đang/vừa mới xảy ra)
Example: Now that the kids have left home we've got a lot of extra space
Bây giờ những đứa trẻ đã rời nhà, chúng tôi đã có rất nhiều không gian thêm
3429
obvious

obvious/ˈɒbviəs/

 
(tính từ): rõ ràng, rành mạch, hiển nhiên
Example: It was obvious to everyone that the child had been badly treated
Điều rõ ràng ai cũng thấy là đứa trẻ đã bị đối xử tồi tệ
3430
original

original/əˈrɪdʒənəl/

 
(tính từ): ban đầu
Example: I think you should go back to your original plan
Tôi nghĩ bạn nên quay trở lại với kế hoạch ban đầu của mình.
3431
people

people/ˈpiːpl/

 
(danh từ): (con) người
Example: Many young people are out of work
Nhiều thanh niên không có việc làm
3432
pregnant

pregnant/ˈpreɡnənt/

 
(tính từ): đang mang thai, có mang
Example: She's six months pregnant
Cô ấy mang thai sáu tháng