Bộ 600 Từ vựng bằng hình ảnh Luyện Thi TOEIC

Bài 1: Contracts (Hợp Đồng)

1
abide by

abide by/ə'baid/

 to accept and act according to a law, an agreement
(v): tôn trọng, tuân theo, giữ (lời)
Example: The two parties agreed to abide by the judge's decision
Hai bên đã đồng ý tuân theo quyết định của tòa án.
2
agreement

agreement/ə'gri:mənt/

 an arrangement, a promise or a contract made with somebody
(n): hợp đồng, giao kèo, sự đồng ý/thỏa thuận với nhau
Example: According to the agreement, the caterer will also supply the flowers for the event
Theo như thỏa thuận, nhà cung cấp lương thực thực phẩm cũng sẽ cung cấp hoa cho sự kiện
3
assurance

assurance/ə'ʃuərəns/

 a statement that something will certainly be true or will certainly happen
(n): sự cam đoan, bảo đảm, chắc chắn; sự tin chắc, tự tin
Example: The sales associate gave his assurance that the missing keyboard would be replaced the next day.
Đối tác bán hàng cam đoan rằng ngày mai bàn phím lỗi sẽ được thay.
4
cancellation

cancellation/,kænse'leiʃn/

 a decision to stop something that has already been arranged from happening
(n): sự bãi bỏ, hủy bỏ
Example: The cancelation of her flight caused her problems for the rest of the week
Việc hủy chuyến bay đã gây cho cô ấy nhiều vấn đề trong những ngày còn lại của tuần.
5
determine

determine/di'tə:min/

 to discover the facts about something
(v): quyết định, xác định, định rõ; quyết tâm, kiên quyết
Example: After reading the contract, I was still unable to detemine if our company was liable for back wages.
Sau khi đọc hợp đồng, tôi vẫn không thể biết được liệu rằng công ty của chúng tôi có phải chịu trách nhiệm hoàn trả lại lương không
6
engage

engage/in'geidʤ/

 to become involved in, to participate
(v): (v)Tham gia, cam kết, (n)sự hứa hẹn, hứa hôn
Example: He engaged us in a fascinating discussion about current business law
Anh ấy cùng chúng tôi thảo luận sôi nổi về luật kinh doanh hiện hành
7
establish

establish/is'tæbliʃ/

 to start or create an organization, a system
(v): thiết lập, thành lập; xác minh, chứng minh, củng cố
Example: The merger of the two company established a powerful new corporation
Sự liên kết giữa 2 công ty tạo nên một tập đoàn kinh tế hùng mạnh.
8
obligate

obligate/'ɔbligeit/

 to bind legally or morally
(v): bắt buộc, ép buộc
Example: The contractor was obligated by the contract to work 40 hours a week.
Nhà thầu buộc phải làm việc 40 tiếng mỗi tuần.
9
party

party/'pɑ:ti/

 one of the people or groups of people involved in a legal agreemen
(n): đảng, phái, đội, nhóm; người tham dự/tham gia; buổi liên hoan, buổi tiệc
Example: The parties agreed to settlement in their contract dispute.
Các bên đã nhất trí đi đến một thỏa thuận trong hợp đồng gây tranh cãi của họ.
10
provision

provision/provision/

 a condition or an arrangement in a legal document
(n): sự dự liệu, dự trữ, dự phòng, cung cấp; điều khoản
Example: The father made provision for his children through his will.
Người cha đã truyền lại di chúc cho những đứa con của mình.
11
resolve

resolve/ri'zɔlv/

 to find an acceptable solution to a problem
(v, n): (v) giải quyết, (n) sự kiên quyết / sự tin chắc
Example: The manager resolved to clean out all the files at the end of the week.
Cuối tuần, người quản lý đã quyết định xóa sạch tất cả các dữ liệu
12
specific

specific/spi'sifik/

 detailed abd exact
(adj): riêng biệt, cụ thể, đặc trưng; rõ ràng, rành mạch
Example: The customer's specific complaint was not addressed in his e-mail.
Khiếu nại cụ thể của khách hàng đã không được giải quyết trong Email gửi anh ấy.