Bộ 900 Từ vựng bằng hình ảnh Luyện Thi TOEFL

Bài 1: Từ Vựng thứ 1 - 50 (Bộ Từ Vựng Luyện Thi TOEFL)

1
abandon

abandon/əˈbændən/

(verb): bỏ rơi, ruồng bỏ
Example: We should not abandon veterans.
2
abstract

abstract/ˈæbstrækt/

(adjective): trừu tượng
Example: abstract knowledge/principles
3
absurd

absurd/əbˈzɜːd/

(adjective): ngớ ngẩn, lố bịch
Example: That uniform makes the guards look absurd.
4
accompany

accompany/əˈkʌmpəni/

(verb): đồng hành, đi cùng, hộ tống
Example: It is said that she will accompany him to his tour.
5
accord

accord/əˈkɔːd/

(noun): hiệp định, hiệp ước
Example: The two sides signed a peace accord last July.
6
acquisition

acquisition/ˌækwɪˈzɪʃən/

(noun): sự giành được, thu được, đạt được (kiến thức, kĩ năng)
Example: eLearning has gained acceptance as an effective means for knowledge acquisition.
7
adequate

adequate/ˈædɪkwət/

(adjective): đủ, đầy đủ
Example: We have an adequate supply of firewood to last the winter.
8
adjacent

adjacent/əˈdʒeɪsənt/

(adjective): kế bên, gần
Example: The planes landed on adjacent runways.
9
advent

advent/ˈædvent/

(noun): sự ra đời, sự xuất hiện
Example: the advent of new technology
10
advocate

advocate/ˈædvəkeɪt/

(verb): chủ trương; tán thành
Example: The group does not advocate the use of violence.
11
aesthetic

aesthetic/esˈθetɪk/

(adjective): (thuộc) mỹ học, thẩm mỹ
Example: an aesthetic appreciation of the landscape
12
allegiance

allegiance/əˈliːdʒəns/

(noun): lòng trung thành
Example: to switch/transfer/change allegiance
13
alter

alter/ˈɔːltər/

(verb): thay đổi; làm cho cái gì đó thay đổi
Example: Prices did not alter significantly during 2007.
14
ambiguous

ambiguous/æmˈbɪɡjuəs/

(adjective): có nhiều hơn một cách hiểu; đa nghĩa
Example: "Internet culture" is an ambiguous term.
15
anomaly

anomaly/əˈnɒməli/

(noun): sự dị thường
Example: the many anomalies in the tax system
16
anonymous

anonymous/əˈnɒnɪməs/

(adjective): giấu tên, ẩn danh
Example: an anonymous donor
17
anticipate

anticipate/ænˈtɪsɪpeɪt/

(verb): đoán trước, liệu trước
Example: We don't anticipate any major problems.
18
apparatus

apparatus/ˌæpərˈeɪtəs/

(noun): dụng cụ, thiết bị cho một hoạt động
Example: a piece of laboratory apparatus
19
appeal

appeal/əˈpiːl/

(verb): hấp dẫn, lôi cuốn
Example: The idea of a vacation appeals to me.
20
appropriate

appropriate/əˈprəʊpriət/

(adjective): thích hợp, thích đáng
Example: It seems that an apology is appropriate in this situation.
21
apt

apt/æpt/

(adjective): thích hợp, đúng với hoàn cảnh
Example: a particularly apt description/name/comment
22
arbitrary

arbitrary/ˈɑːbɪtrəri/

(adjective): tùy tiện
Example: The choice of players for the team seemed completely arbitrary.
23
artefact

artefact/ˈɑːtɪfækt/

(noun): vật được người tạo ra, có giá trị về văn hóa hay lịch sử
Example: The choice of players for the team seemed completely arbitrary.
24
articulate

articulate/ɑːˈtɪkjəleɪt/

(verb): diễn đạt suy nghĩ hoặc cảm xúc một cách rõ ràng bằng lời
Example: She struggled to articulate her thoughts.
25
aspect

aspect/ˈæspekt/

(noun): khía cạnh; mặt
Example: The night-life is my favourite aspect of this city.
26
assert

assert/əˈsɜːt/

(verb): khẳng định, quả quyết
Example: She continued to assert that she was innocent.
27
associate

associate/əˈsəʊsieɪt/

(verb): gắn kết, kết nối (những ý nghĩ về người hoặc vật)
Example: I always associate the smell of baking with my childhood.
28
asylum

asylum/əˈsaɪləm/

(noun): nơi tị nạn
Example: to seek/apply for/be granted asylum
29
atom

atom/ˈætəm/

(noun): nguyên tử
Example: the splitting of the atom
30
attribute

attribute/əˈtrɪbjuːt/

(verb): cho là do, quy cho
Example: She attributes her success to hard work and a little luck.
31
authentic

authentic/ɔːˈθentɪk/

(adjective): đích thực; xác thực
Example: I don't know if the painting is authentic.
32
autonomous

autonomous/ɔːˈtɒnəməs/

(adjective): tự trị
Example: an autonomous republic/state/province
33
beneficial

beneficial/ˌbenɪˈfɪʃəl/

(adjective): có ích, có lợi
Example: A good diet is beneficial to health.
34
bias

bias/ˈbaɪəs/

(noun): thành kiến, thiên vị
Example: accusations of political bias in news programmes (= that reports are unfair and show favour to one political party)
35
bizarre

bizarre/bɪˈzɑːr/

(adjective): quái dị
Example: a bizarre situation/incident/story
36
bland

bland/blænd/

(adjective): nhạt nhẽo, không hấp dẫn
Example: bland background music
37
bleak

bleak/bliːk/

(adjective): ảm đạm, không tươi sáng
Example: a bleak outlook/prospect
38
bold

bold/bəʊld/

(adjective): dũng cảm, táo bạo
Example: It was a bold move on their part to open a business in France.
39
boundary

boundary/ˈbaʊnd/

(noun): biên giới, ranh giới
Example: national boundaries
40
campaign

campaign/kæmˈpeɪn/

(noun): chiến dịch
Example: I campaigned for her when she ran for governor.
41
cease

cease/siːs/

(verb): ngừng diễn ra; ngăn chặn cái gì đó diễn ra
Example: Welfare payments cease as soon as an individual starts a job.
42
chronic

chronic/ˈkrɒnɪk/

(adjective): xảy ra trong một thời gian dài; ăn sâu; mãn tính
Example: chronic bronchitis/arthritis/asthma
43
cite

cite/saɪt/

(verb): trích dẫn
Example: He cited his heavy workload as the reason for his breakdown.
44
civil

civil/ˈsɪvəl/

(adjective): (thuộc) công dân
Example: Reform should also include civil rights.
45
clarify

clarify/ˈklærɪfaɪ/

(verb): làm cho rõ ràng, dễ hiểu
Example: to clarify a situation/problem/issue
46
clash

clash/klæʃ/

(noun): cuộc đụng độ
Example: Clashes broke out between police and demonstrators.
47
coalition

coalition/kəʊəˈlɪʃən/

(noun): liên hiệp, liên minh
Example: to form a coalition
48
coherent

coherent/kəʊˈhɪərənt/

(adjective): mạch lạc, chặt chẽ
Example: I love the coherent account he gave about the situation.
49
collective

collective/kəˈlektɪv/

(adjective): được làm ra hoặc chia sẻ bởi một tập thể; liên quan đến một tập thể hoặc xã hội
Example: collective leadership/decision-making/responsibility
50
commerce

commerce/ˈkɒmɜːs/

(noun): thương mại
Example: leaders of industry and commerce