Bộ 900 Từ vựng bằng hình ảnh Luyện Thi SAT

Bài 1: Từ Vựng thứ 1 - 50 (Bộ Từ Vựng Luyện Thi SAT)

1
abrasive

abrasive/əˈbreɪsɪv/

(adjective): thô lỗ, cay nghiệt
Example: an abrasive style/tone/comment
2
absolute

absolute/ˈæbsəluːt/

(adjective): hoàn toàn
Example: a class for absolute beginners
3
abstract

abstract/ˈæbstrækt/

(adjective): lý thuyết, trừu tượng
Example: abstract knowledge/principles
4
acclaim

acclaim/əˈkleɪm/

(verb): ca ngợi, tán dương
Example: a highly/widely acclaimed performance
5
acute

acute/əˈkjuːt/

(adjective): nhanh nhạy, sắc sảo
Example: He is an acute observer of the social scene.
6
adamant

adamant/ˈædəmənt/

(adjective): cứng rắn, cương quyết
Example: Eva was adamant that she would not come.
7
address

address/əˈdres/

(verb): diễn thuyết, có bài nói chuyện với ai
Example: to address a meeting
8
adept

adept/æˈdept/

(adjective): tinh thông, giỏi làm điều gì khó
Example: He became adept at getting even the shyest students to talk.
9
adherent

adherent/ədˈhɪərənt/

(noun): người ủng hộ/đi theo một đảng chính trị hay hệ tư tưởng
Example: an adherent of free trade
10
adversely

adversely/ˈædvɜːsli/

(adverb): xấu, tiêu cực
Example: Her health was adversely affected by the climate.
11
advocate

advocate/ˈædvəkeɪt/

(verb): ủng hộ, tán thành
Example: The group does not advocate the use of violence.
12
aesthetic

aesthetic/esˈθetɪk/

(adjective): (thuộc) mỹ học, thẩm mỹ
Example: an aesthetic appreciation of the landscape
13
affinity

affinity/əˈfɪnəti/

(noun): sự đồng cảm, sự thu hút
Example: Sam was born in the country and had a deep affinity with nature.
14
alleviate

alleviate/əˈliːvieɪt/

(verb): giảm bớt, xoa dịu
Example: to alleviate suffering
15
allusion

allusion/əˈluːʒən/

(noun): sự ám chỉ
Example: His statement was seen as an allusion to the recent drug-related killings.
16
aloof

aloof/əˈluːf/

(adjective): không thân thiện hay hứng thú với người khác; xa lánh
Example: He was a cold man, aloof and distant.
17
ambiguous

ambiguous/æmˈbɪɡjuəs/

(adjective): có nhiều hơn một cách hiểu; đa nghĩa
Example: "Internet culture" is an ambiguous term.
18
ambivalent

ambivalent/æmˈbɪvələnt/

(adjective): vừa yêu, vừa ghét (cái gì); (cảm xúc) lẫn lộn
Example: She seems to feel ambivalent about her new job.
19
amiable

amiable/ˈeɪmiəbl/

(adjective): dễ thương, thân thiện
Example: an amiable tone of voice
20
analogous

analogous/əˈnæləɡəs/

(adjective): tương tự, giống nhau
Example: Sleep has often been thought of as being in some way analogous to death.
21
analogy

analogy/əˈnælədʒi/

(noun): sự so sánh những đặc điểm tương tự; sự tương tự, sự giống nhau
Example: The teacher drew an analogy between the human heart and a pump.
22
anarchy

anarchy/ˈænəki/

(noun): sự hỗn loạn; tình trạng vô chính phủ/vô tổ chức
Example: The overthrow of the military regime was followed by a period of anarchy.
23
anecdote

anecdote/ˈænɪkdəʊt/

(noun): giai thoại (về người thực/sự kiện)
Example: amusing anecdotes about his brief career as an actor
24
anguish

anguish/ˈæŋɡwɪʃ/

(noun): sự đau đớn, sự đau khổ
Example: He groaned in anguish.
25
animosity

animosity/ˌænɪˈmɒsəti/

(noun): sự thù oán, hận thù
Example: He felt no animosity towards his critics.
26
anomaly

anomaly/əˈnɒməli/

(noun): sự không bình thường/dị thường
Example: the many anomalies in the tax system
27
antecedent

antecedent/æntiˈsiːdənt/

(noun): tiền đề
Example: what are the antecedents of the American Revolutionary War?
28
apathy

apathy/ˈæpəθi/

(noun): sự lãnh đạm/thờ ơ
Example: There is widespread apathy among the electorate.
29
appreciate

appreciate/əˈpriːʃieɪt/

(verb): tăng giá trị/lên giá (hàng hoá...) theo thời gian
Example: Their investments have appreciated over the years.
30
apprehension

apprehension/ˌæprɪˈhenʃən/

(noun): sự e sợ (điều không hay có thể xảy ra)
Example: There is growing apprehension that fighting will begin again.
31
apprehensive

apprehensive/ˌæprɪˈhensɪv/

(adjective): sợ hãi, e sợ
Example: an apprehensive face/glance/look
32
arable

arable/ˈærəbl/

(adjective): liên quan đến trồng trọt
Example: arable farming/farms/crops
33
arbitrary

arbitrary/ˈɑːbɪtrəri/

(adjective): tùy tiện
Example: The choice of players for the team seemed completely arbitrary.
34
archaic

archaic/ɑːˈkeɪɪk/

(adjective): cổ xưa và không còn sử dụng nữa
Example: ‘Thou art’ is an archaic form of ‘you are’.
35
arduous

arduous/ˈɑːdjuəs/

(adjective): khó khăn, gian khổ
Example: an arduous journey across the Andes
36
articulate

articulate/ɑːˈtɪkjəleɪt/

(verb): diễn đạt suy nghĩ/cảm xúc một cách rõ ràng bằng lời
Example: She struggled to articulate her thoughts.
37
artisan

artisan/ˌɑːtɪˈzæn/

(noun): thợ thủ công
Example: The hand-woven textiles were made by skilled local artisans.
38
astute

astute/əˈstjuːt/

(adjective): sắc sảo, nhạy bén
Example: an astute businessman/politician/observer
39
austere

austere/ɒsˈtɪər/

(adjective): khắt khe, nghiêm khắc (về bề ngoài và hành vi)
Example: My father was a distant, austere man.
40
austerity

austerity/ɔːˈster.ɪ.ti/

(noun): sự thắt lưng buộc bụng (nghĩa bóng: chi tiêu dè sẻn, bởi vì điều kiện kinh tế không tốt)
Example: War was followed by many years of austerity.
41
autonomous

autonomous/ɔːˈtɒnəməs/

(adjective): tự trị
Example: an autonomous republic/state/province
42
autonomous

autonomous/ɔːˈtɒnəməs/

(adjective): độc lập
Example: Teachers aim to help children become autonomous learners.
43
autonomy

autonomy/ɔːˈtɒnəmi/

(noun): sự/quyền tự trị
Example: a campaign in Wales for greater autonomy
44
beleaguered

beleaguered/bɪˈliːɡəd/

(adjective): bị bao vây bởi kẻ thù
Example: supplies for the beleaguered city
45
benefactor

benefactor/ˈbenɪfæktər/

(noun): nhà hảo tâm, người làm việc thiện
Example: a generous benefactor
46
benevolent

benevolent/bɪˈnevələnt/

(adjective): nhân từ, tốt bụng, rộng lượng
Example: a benevolent smile/attitude
47
benign

benign/bɪˈnaɪn/

(adjective): tốt; nhân từ
Example: You would never have guessed his intentions from the benign expression on his face.
48
benign

benign/bɪˈnaɪn/

(adjective): lành tính; không nguy hiểm
Example: We were happy to hear that the tumor was benign.
49
blatant

blatant/ˈbleɪtənt/

(adjective): trắng trợn
Example: a blatant attempt to buy votes
50
bolster

bolster/ˈbəʊlstər/

(verb): cải thiện, đẩy mạnh
Example: to bolster somebody's confidence/courage/morale