Bộ 900 Từ vựng bằng hình ảnh Luyện Thi IELTS

Bài 1: Từ Vựng thứ 1 - 50 (Bộ Từ Vựng Luyện Thi IELTS)

1
abstract

abstract/ˈæbstrækt/

(noun): bài tóm lược (cuốn sách, luận án, bài diễn văn...)
Example: An abstract always appears at the beginning of a manuscript or typescript.
2
access

access/ˈækses/

(verb): tiếp cận, sử dụng
Example: The loft can be accessed by a ladder.
3
accommodate

accommodate/əˈkɒmədeɪt/

(verb): có chỗ cho, chứa được
Example: The hotel can accommodate up to 500 guests.
4
accuracy

accuracy/ˈækjərəsi/

(noun): sự chính xác
Example: They questioned the accuracy of the information in the file.
5
accused

accused/əˈkjuːzd/

(noun): bị cáo
Example: The accused was found innocent.
6
acquire

acquire/əˈkwaɪər/

(verb): thu được, đạt được
Example: He acquired the firm in 2008.
7
acute

acute/əˈkjuːt/

(adjective): nghiêm trọng, nhức nhối (cơn đau)
Example: There is an acute shortage of water.
8
address

address/əˈdres/

(verb): chú trọng thảo luận/suy nghỉ về giải pháp cho vấn đề gì
Example: We must address ourselves to the problem of both material and spiritual civilization.
9
adequate

adequate/ˈædɪkwət/

(adjective): đủ, đầy đủ
Example: We have an adequate supply of firewood to last the winter.
10
adopt

adopt/əˈdɒpt/

(verb): áp dụng (một phương pháp, một cách nhìn mới, ...)
Example: The new tax would force companies to adopt energy-saving measures.
11
affect

affect/əˈfekt/

(verb): ảnh hưởng đến, tác động đến
Example: Nothing you say will affect my decision.
12
ageing

ageing/ˈeɪdʒɪŋ/

(noun): sự lão hóa
Example: signs of ageing
13
alternative

alternative/ɔːlˈtɜːnətɪv/

(noun): sự lựa chọn
Example: We had no alternative but to go forward.
14
analyse

analyse/ˈænəlaɪz/

(verb): phân tích
Example: The job involves gathering and analysing data.
15
appreciate

appreciate/əˈpriːʃieɪt/

(verb): đánh giá đúng, đánh giá cao
Example: Those who appreciate fine wine will enjoy reading the restaurant's wine list.
16
appropriate

appropriate/əˈprəʊpriət/

(adjective): thích hợp, thích đáng
Example: It seems that an apology is appropriate in this situation.
17
artificial

artificial/ˌɑːtɪˈfɪʃəl/

(adjective): nhân tạo (không phải xảy ra tự nhiên)
Example: We have to go through some artificial situations first.
18
aspect

aspect/ˈæspekt/

(noun): khía cạnh; mặt
Example: The night-life is my favourite aspect of this city.
19
assess

assess/əˈses/

(verb): đánh giá
Example: After the hurricane, officials assessed the town's need for aid.
20
asset

asset/ˈæset/

(noun): của cải, tài sản
Example: Her lips are her best asset.
21
assignment

assignment/əˈsaɪnmənt/

(noun): việc được giao, nhiệm vụ
Example: You will need to complete three written assignments per semester.
22
assist

assist/əˈsɪst/

(verb): giúp đỡ, hỗ trợ
Example: Federal agents are assisting with the investigation.
23
atmosphere

atmosphere/ˈætməsfɪər/

(noun): bầu không khí (nghĩa bóng)
Example: This restaurant has a warm atmosphere.
24
attitude

attitude/ˈætɪtjuːd/

(noun): thái độ, quan điểm
Example: It's a personal matter whether you choose stock from this company or from that because in the end it's an attitude of mind.
25
automatic

automatic/ˌɔːtəˈmætɪk/

(adjective): tự động
Example: Automatic cars aren't liked by many men.
26
balance

balance/ˈbæləns/

(noun): sự cân bằng
Example: This newspaper maintains a good balance in its presentation of different opinions.
27
ban

ban/bæn/

(verb): (luật pháp) cấm
Example: Chemical weapons are banned internationally.
28
barrier

barrier/ˈbæriər/

(noun): rào cản (nghĩa bóng), trở ngại
Example: the removal of trade barriers
29
beneficial

beneficial/ˌbenɪˈfɪʃəl/

(adjective): có ích, có lợi
Example: A good diet is beneficial to health.
30
benefit

benefit/ˈbenɪfɪt/

(noun): thuận lợi; lợi ích
Example: What's the benefits for buying this insurance?
31
bias

bias/ˈbaɪəs/

(noun): thành kiến, thiên vị
Example: accusations of political bias in news programmes (= that reports are unfair and show favour to one political party)
32
boom

boom/buːm/

(verb): phất lên(công việc buôn bán...), phát đạt
Example: By the 1980s, the computer industry was booming.
33
bound

bound/baʊnd/

(adjective): chắc chắn hoặc có khả năng (xảy ra, thực hiện...)
Example: There are bound to be changes when the new system is introduced.
34
brand

brand/brænd/

(noun): thương hiệu (hàng hoá)
Example: Brand loyalty is extremely important in the fine beverages industry.
35
budget

budget/ˈbʌdʒɪt/

(noun): ngân sách, ngân quỹ
Example: We have a monthly budget of $20000.
36
burden

burden/ˈbɜːdən/

(noun): gánh nặng (nghĩa bóng)
Example: Payments for the two cars are a burden on the family's resources.
37
casual

casual/ˈkæʒjuəl/

(adjective): không trịnh trọng, thông thường
Example: We don't allow people with casual clothes into the building.
38
casualty

casualty/ˈkæʒjuəlti/

(noun): nạn nhân, thương vong (chiến tranh, tai nạn)
Example: road casualties
39
challenge

challenge/ˈtʃælɪndʒ/

(noun): thách thức
Example: We teach students how to face a challenge.
40
chronic

chronic/ˈkrɒnɪk/

(adjective): xảy ra trong một thời gian dài; ăn sâu (khó loại bỏ)
Example: chronic bronchitis/arthritis/asthma
41
cognitive

cognitive/ˈkɒɡnətɪv/

(adjective): liên quan đến nhận thức
Example: a child's cognitive development
42
communicate

communicate/kəˈmjuːnɪkeɪt/

(verb): giao tiếp
Example: He was asked to communicate the news to the rest of the people.
43
compete

compete/kəmˈpiːt/

(verb): cạnh tranh, ganh đua
Example: She competed against students from around the country.
44
competitive

competitive/kəmˈpetɪtɪv/

(adjective): mang tính cạnh tranh
Example: It's hard to get a job in this competitive job market.
45
complicated

complicated/ˈkɒmplɪkeɪtɪd/

(adjective): phức tạp, rắc rối
Example: I had a hard time understanding this complicated story.
46
compound

compound/ˈkɒmpaʊnd/

(noun): hợp chất
Example: Common salt is a compound of sodium and chlorine.
47
compromise

compromise/ˈkɒmprəmaɪz/

(noun): sự thoả hiệp
Example: In any relationship, you have to make compromises.
48
concept

concept/ˈkɒnsept/

(noun): khái niệm
Example: Can animals grasp the concept of time?
49
conclude

conclude/kənˈkluːd/

(verb): kết luận
Example: What do you conclude from that?
50
concrete

concrete/ˈkɒŋkriːt/

(adjective): cụ thể
Example: Nothing concrete was made about the case.