Bộ Từ Vựng hình ảnh chủ đề Thời Tiết

Bài 4: Từ Vựng thứ 46 - 60 (Bộ Từ Vựng Chủ Đề Thời Tiết)

154
upwind

upwind/ˌʌpˈwɪnd/

(adverb): ngược hướng gió
Example:
 • to sail upwind
 • The house was upwind of the factory and its smells (= the wind did not blow the smells towards the house).

 • 153
  updraft

  updraftPhát âm: /ˈʌpdræft/

  (noun): dòng vận động đi lên của khí
  Example:
 • hawks riding the thermal updrafts

 • 152
  unstable

  unstable/ʌnˈsteɪbl/

  (adjective): không ổn định, dễ biến động
  Example:
 • The political situation remains highly unstable.

 • 151
  typhoon

  typhoon/taɪˈfuːn/

  (noun): bão dữ dội (ở Tây Bắc Thái Bình Dương)
  Example:
 • It was hard to see him clearly in the twilight.
 • We went for a walk along the beach at twilight.

 • 150
  twilight

  twilight/ˈtwaɪlaɪt/

  (noun): chạng vạng
  Example:
 • It was hard to see him clearly in the twilight.
 • We went for a walk along the beach at twilight.

 • 149
  turbulence

  turbulence/ˈtɜːbjʊləns/

  (noun): sự thay đổi đột ngột và dữ dội trong hướng chuyển động của không khí và nước
  Example:
 • We experienced severe turbulence during the flight.

 • 147
  troposphere

  troposphere/ˈtrɒpəsfɪə(r)/

  (noun): tầng đối lưu
  Example:
 • tropical fish
 • tropical Africa
 • a tropical island

 • 148
  tropospherenone

  tropospherenone/ˈtrɒpəsfɪə(r)/

  (nounnone): tầng đối lưu
  Example:
 • tropical fish
 • tropical Africa
 • a tropical island

 • 146
  tropical

  tropical/ˈtrɒpɪkəl/

  (adjective): nhiệt đới
  Example:
 • tropical fish
 • tropical Africa
 • a tropical island

 • 145
  thunderstorm

  thunderstorm/ˈθʌndəstɔːm/

  (noun): bão có sấm chớp và thường mưa to
  Example:
 • the rumble of distant thunder
 • a clap/crash/roll of thunder
 • Thunder crashed in the sky.

 • 144
  thunderstorm

  thunderstorm/ˈθʌndəstɔːm/

  (noun): bão có sấm chớp và thường mưa to
  Example:
 • the rumble of distant thunder
 • a clap/crash/roll of thunder
 • Thunder crashed in the sky.

 • 143
  thunder

  thunder/ˈθʌndər/

  (noun): sấm sét
  Example:
 • the rumble of distant thunder
 • a clap/crash/roll of thunder
 • Thunder crashed in the sky.

 • 142
  thermometer

  thermometer/θəˈmɒmɪtər/

  (noun): nhiệt kế
  Example:
 • a thermometer reading

 • 141
  thermal

  thermal/ˈθɜːməl/

  (adjective): thuộc về nhiệt
  Example:
 • thermal energy

 • 140
  thaw

  thaw/θɔː/

  (verb): (làm) tan chảy
  Example:
 • The country was slowly thawing out after the long cold winter.