Bộ Từ Vựng hình ảnh chủ đề Thời Tiết

Bài 1: Từ Vựng thứ 1 - 15 (Bộ Từ Vựng Chủ Đề Thời Tiết)

1
air

air/eər/

(noun): không khí
Example: I smell something strange in the air.
2
almanac

almanac/ˈɔːlmənæk/

(noun): lịch thiên văn
Example: astronomical almanac
3
anemometer

anemometer/ænɪˈmɒmɪtər/

(noun): phong kế (thiết bị đo gió)
Example: electronic anemometer
4
atmosphere

atmosphere/ˈætməsfɪər/

(noun): bầu khí quyển
Example: pollution of the atmosphere
5
autumn

autumn/ˈɔːtəm/

(noun): mùa thu
Example: We prepare warm clothes in autumn.
6
avalanche

avalanche/ˈævəlɑːnʃ/

(noun): lở tuyết
Example:
 • We received an avalanche of letters in reply to our advertisement.

 • 7
  balmy

  balmy/ˈbɑː.mi/

  (adjective): ấm áp và dễ chịu
  Example:
 • a balmy summer evening

 • 8
  barometer

  barometer/bəˈrɒmɪtər/

  (noun): khí áp kế
  Example:
 • The barometer is falling (= showing that it will probably rain).

 • 9
  biosphere

  biosphere/ˈbaɪəʊsfɪər/

  (noun): sinh quyển
  Example:
 • The barometer is falling (= showing that it will probably rain).

 • 10
  black ice

  black ice

  (noun): lớp băng phủ mặt đường
  Example:
 • The barometer is falling (= showing that it will probably rain).

 • 11
  blizzard

  blizzard/ˈblɪzəd/

  (noun): bão tuyết
  Example:
 • blizzard conditions
 • The blizzard struck the north-east yesterday, causing serious damage.
 • a raging/howling blizzard

 • 12
  blustery

  blustery/ˈblʌstəri/

  (adjective): có gió lớn
  Example:
 • blustery winds/conditions
 • The day was cold and blustery.

 • 13
  breeze

  breeze/briːz/

  (noun): cơn gió nhẹ
  Example:
 • a sea breeze
 • The flowers were gently swaying in the breeze.
 • A light breeze was blowing.

 • 14
  calm

  calm/kɑːm/

  (adjective): êm đềm, không nổi gió
  Example:
 • a calm, cloudless day

 • 15
  cirrus

  cirrus/ˈsɪr.əs/

  (noun): mây ti
  Example:
 • a calm, cloudless day