Bộ 600 Từ vựng bằng hình ảnh Giao Tiếp Trình Độ Nâng Cao

Bài 9: Từ Vựng thứ 401 - 450 (Bộ Từ Vựng Giao Tiếp Nâng Cao)

401
erudite

erudite/ˈer.ʊ.daɪt/

(adjective): học rộng, uyên bác
Example: She could turn any conversation into an erudite discussion.
402
escalate

escalate/ˈeskəleɪt/

(verb): trở nên hoặc làm việc gì trở nên lớn hơn/tệ hơn/nghiêm trọng hơn; leo thang (nghĩa bóng)
Example: The fighting escalated into a full-scale war.
403
esteem

esteem/ɪˈstiːm/

(verb): kính mến, quý trọng
Example: a highly esteemed scientist
404
exacerbate

exacerbate/ɪɡˈzæsəbeɪt/

(verb): làm tăng, làm trầm trọng thêm (bệnh, sự tức giận, sự đau đớn)
Example: His aggressive reaction only exacerbated the situation.
405
excavation

excavation/ˌekskəˈveɪʃn/

(noun): sự khai quật
Example: An excavation at the historic burial site will help shed light on life in London from the 16th to 18th century.
406
exert

exert/ɪɡˈzɜːt/

(verb): gây/tác động (để ảnh hưởng ai/cái gì)
Example: He exerts a lot of influence on the other members of the committee.
407
exhibit

exhibit/ɪɡˈzɪbɪt/

(noun): vật trưng bày; vật triển lãm
Example: The museum contains some interesting exhibits on Spanish rural life.
408
exhort

exhort/ɪɡˈzɔːt/

(verb): hô hào, cổ vũ, khích lệ
Example: The party leader exhorted his members to start preparing for government.
409
exorbitant

exorbitant/ɪɡˈzɔːbɪtənt/

(adjective): quá cao, cắt cổ (giá...)
Example: exorbitant costs/fares/fees/prices/rents
410
exotic

exotic/ɪɡˈzɒtɪk/

(adjective): ở nước ngoài đưa vào; kỳ lạ
Example: brightly-coloured exotic flowers/plants/birds
411
expatriate

expatriate/ˌeksˈpætriət/

(adjective): người sinh sống ở một nước không phải là nơi mình sinh ra
Example: expatriate Britons in Spain
412
explicit

explicit/ɪkˈsplɪsɪt/

(adjective): rõ ràng, dễ hiểu
Example: He gave me very explicit directions on how to get there.
413
extinguish

extinguish/ɪkˈstɪŋɡwɪʃ/

(verb): dập tắt (lửa), làm tắt (ánh sáng)
Example: Firefighters tried to extinguish the flames.
414
extol

extol/ɪkˈstəʊl/

(verb): tán dương, khen ngợi
Example: Doctors often extol the virtues of eating less fat.
415
fabricate

fabricate/ˈfæbrɪkeɪt/

(verb): bịa đặt
Example: The evidence was totally fabricated.
416
facilitate

facilitate/fəˈsɪlɪteɪt/

(verb): hỗ trợ, làm cho dễ dàng
Example: I will do everything in my power to facilitate the process.
417
falter

falter/ˈfɔːltər/

(verb): dao động, chùn bước, nao núng
Example: The economy shows no signs of faltering.
418
flimsy

flimsy/ˈflɪmzi/

(adjective): không bền, không chắc chắn
Example: a flimsy table
419
forsake

forsake/fəˈseɪk/

(verb): bỏ rơi, từ bỏ
Example: He had made it clear to his wife that he would never forsake her.
420
fractious

fractious/ˈfræk.ʃəs/

(adjective): hay cau có, hay phát khùng
Example: Children often get fractious and tearful when tired.
421
furtive

furtive/ˈfɜːtɪv/

(adjective): lén lút, bí mật
Example: She cast a furtive glance over her shoulder.
422
futuristic

futuristic/ˌfjuːtʃəˈrɪstɪk/

(adjective): cực kì mới lạ, hiện đại
Example: futuristic design
423
gaudy

gaudy/ˈɡɔːdi/

(adjective): loè loẹt
Example: gaudy clothes/colours
424
ghastly

ghastly/ˈɡɑːstli/

(adjective): ghê sợ, khủng khiếp
Example: a ghastly crime/murder
425
gluttony

gluttony/ˈɡlʌtəni/

(noun): tính háu ăn, thói tham ăn
Example: They treat Christmas as just another excuse for gluttony.
426
gratuitous

gratuitous/ɡrəˈtjuːɪtəs/

(adjective): không có lí do/mục đích gì, không cần thiết
Example: gratuitous violence on television
427
gruelling

gruelling/ˈɡruːəlɪŋ/

(adjective): khó khăn, mệt mỏi
Example: a gruelling journey/schedule
428
harass

harass/ˈhærəs/

(verb): quấy rầy, quấy rối, làm cho ai đó lo lắng
Example: He has complained of being harassed by the police.
429
harness

harness/ˈhɑːnɪs/

(verb): khai thác, sử dụng tiềm năng
Example: The company is harnessing technology to provide better service to its customers.
430
haughty

haughty/ˈhɔːti/

(adjective): kiêu căng, ngạo mạn
Example: a haughty face/look/manner
431
heretic

heretic/ˈherətɪk/

(noun): người mắc tội không tuân theo nguyên tắc của một tôn giáo nào đó
Example: If you don't share there faith, you are a heretic
432
hierarchy

hierarchy/ˈhaɪərɑːki/

(noun): hệ thống cấp bậc
Example: the social/political hierarchy
433
impair

impair/ɪmˈpeər/

(verb): làm suy yếu, phá hỏng
Example: His age impaired his chances of finding a new job.
434
impart

impart/ɪmˈpɑːt/

(verb): truyền đạt, phổ biến
Example: to impart the bad news
435
impeccable

impeccable/ɪmˈpekəbl/

(adjective): hoàn hảo, không chê vào đâu được, không tỳ vết (đồ vật...)
Example: impeccable manners/taste
436
impediment

impediment/ɪmˈpedɪmənt/

(noun): trở ngại, cản trở
Example: The level of inflation is a serious impediment to economic recovery.
437
impertinent

impertinent/ɪmˈpɜːtɪnənt/

(adjective): láo xược, xấc xược
Example: an impertinent question/child
438
implacable

implacable/ɪmˈplækəbl/

(adjective): không thể thay đổi được
Example: implacable hatred
439
implicate

implicate/ˈɪmplɪkeɪt/

(verb): làm liên lụy
Example: He tried to avoid saying anything that would implicate him further.
440
implication

implication/ˌɪmplɪˈkeɪʃən/

(noun): ảnh hưởng, hậu quả
Example: They failed to consider the wider implications of their actions.
441
implicit

implicit/ɪmˈplɪsɪt/

(adjective): ngầm, ẩn ý
Example: Implicit in his speech was the assumption that they were guilty.
442
impracticable

impracticable/ɪmˈpræk.tɪ.kə.bl̩/

(adjective): viễn vông, không thực tế
Example: It would be impracticable for each member to be consulted on every occasion.
443
impudent

impudent/ˈɪm.pjʊ.dənt/

(adjective): láo xược, hỗn xược
Example: an impudent young fellow
444
impulse

impulse/ˈɪmpʌls/

(noun): mong muốn bất chợt
Example: He had a sudden impulse to stand up and sing.
445
inalienable

inalienable/ɪˈneɪ.li.ə.nə.bl̩/

(adjective): bất khả xâm phạm
Example: the inalienable right to decide your own future
446
incidence

incidence/ˈɪnsɪdəns/

(noun): mức độ
Example: an area with a high incidence of crime
447
incident

incident/ˈɪnsɪdənt/

(noun): sự cố, biến cố
Example: His bad behaviour was just an isolated incident.
448
incipient

incipient/ɪnˈsɪpiənt/

(adjective): chớm nở, mới bắt đầu
Example: signs of incipient unrest
449
incisive

incisive/ɪnˈsaɪsɪv/

(adjective): sắc sảo, sâu sắc
Example: incisive comments/criticism/analysis
450
incoherent

incoherent/ˌɪnkəʊˈhɪərənt/

(adjective): rời rạc, không mạch lạc
Example: an incoherent policy