Bộ 600 Từ vựng bằng hình ảnh Giao Tiếp Trình Độ Nâng Cao

Bài 8: Từ Vựng thứ 351 - 400 (Bộ Từ Vựng Giao Tiếp Nâng Cao)

351
concurrent

concurrent/kənˈkʌrənt/

(adjective): tồn tại/xảy ra cùng một thời gian
Example: He was imprisoned for two concurrent terms of 30 months and 18 months.
352
conducive

conducive/kənˈdjuːsɪv/

(adjective): thuận lợi cho, có ích
Example: Chairs in rows are not as conducive to discussion as chairs arranged in a circle.
353
confer

confer/kənˈfɜːr/

(verb): hỏi ý kiến, hội ý
Example: One should confer with one's spouse before making large purchases.
354
confidant

confidant/ˈkɒnfɪdænt/

(noun): bạn tâm tình, tri kỉ
Example: a close/trusted confidant of the President
355
confine

confine/kənˈfaɪn/

(verb): hạn chế, giới hạn
Example: The work will not be confined to the Glasgow area.
356
connive

connive/kəˈnaɪv/

(verb): thông đồng
Example: The government was accused of having connived with the security forces to permit murder.
357
constrain

constrain/kənˈstreɪn/

(verb): ép buộc
Example: The evidence was so compelling that he felt constrained to accept it.
358
construe

construe/kənˈstruː/

(verb): hiểu, giải thích (câu, từ, hành động)
Example: He considered how the remark was to be construed.
359
contrive

contrive/kənˈtraɪv/

(verb): xoay xở, lo liệu
Example: She contrived to spend a couple of hours with him every Sunday evening.
360
convene

convene/kənˈviːn/

(verb): triệu tập, thu xếp (một cuộc họp)
Example: to convene a meeting
361
conversant

conversant/kənˈvɜːsənt/

(adjective): biết; giỏi, thạo (việc gì)
Example: You need to become fully conversant with the company's procedures.
362
converse

converse/kənˈvɜːs/

(verb): nói chuyện, trò chuyện với
Example: She conversed with the Romanians in French.
363
craving

craving/ˈkreɪ.vɪŋ/

(noun): sự thèm muốn, lòng khao khát
Example: a craving for chocolate
364
credibility

credibility/ˌkredəˈbɪləti/

(noun): sự tín nhiệm; sự đáng tin
Example: to gain/lack/lose credibility
365
crux

crux/krʌks/

(noun): (điểm) mấu chốt, then chốt
Example: Now we come to the crux of the matter.
366
cumulative

cumulative/ˈkjuːmjələtɪv/

(adjective): tích lũy
Example: He said the state also must be wary of the cumulative impact of allowing non-farm uses on agriculture land.
367
curt

curt/kɜːt/

(adjective): cộc lốc, cụt ngủn
Example: a curt reply
368
debase

debase/dɪˈbeɪs/

(verb): làm xấu đi, làm giảm giá trị
Example: Sport is being debased by commercial sponsorship.
369
decry

decry/dɪˈkraɪ/

(verb): chê bai; công khai chỉ trích (ai)
Example: The measures were decried as useless.
370
deduce

deduce/dɪˈdjuːs/

(verb): suy ra, luận ra
Example: We can deduce a lot from what people choose to buy.
371
deferential

deferential/ˌdefəˈrenʃl/

(noun): cung kính, tôn kính
Example: She is always extremely deferential to/towards anyone in authority.
372
deficit

deficit/ˈdefɪsɪt/

(noun): (tài chính) số tiền thiếu hụt (do chi lớn hơn thu), sự thâm hụt
Example: The trade deficit narrowed to $39 billion in November.
373
demure

demure/dɪˈmjʊər/

(adjective): kín đáo; nghiêm trang, từ tốn
Example: a demure young lady
374
denote

denote/dɪˈnəʊt/

(verb): biểu hiện, biểu thị
Example: A very high temperature often denotes a serious illness.
375
deplete

deplete/dɪˈpliːt/

(verb): cạn kiệt, suy yếu
Example: Food supplies were severely depleted.
376
deride

deride/dɪˈraɪd/

(verb): cười nhạo, chế giễu
Example: His views were derided as old-fashioned.
377
despot

despot/ˈdespɒt/

(noun): kẻ chuyên quyền; kẻ bạo ngược
Example: an enlightened despot (= one who tries to use his/her power in a good way)
378
deteriorate

deteriorate/dɪˈtɪəriəreɪt/

(verb): trở nên xấu đi, suy giảm
Example: Her health deteriorated rapidly, and she died shortly afterwards.
379
detrimental

detrimental/detrɪˈmentəl/

(adjective): có hại
Example: Studies have shown that diets rich in animal proteins can be detrimental to our health.
380
deviate

deviate/ˈdiːvieɪt/

(verb): đổi hướng, xa rời
Example: The bus had to deviate from its usual route because of a road closure.
381
discrete

discrete/dɪˈskriːt/

(adjective): riêng biệt
Example: The organisms can be divided into discrete categories.
382
disparity

disparity/dɪˈspærəti/

(noun): sự cách biệt, sự chênh lệch
Example: A wide disparity in the treatment of people with epilepsy has been revealed.
383
disposition

disposition/ˌdɪspəˈzɪʃən/

(noun): tính khí
Example: to have a cheerful disposition
384
docile

docile/ˈdəʊsaɪl/

(adjective): dễ bảo, ngoan ngoãn
Example: a docile child/horse
385
dubious

dubious/ˈdjuːbiəs/

(adjective): không chắc chắn; nghi ngờ
Example: I was rather dubious about the whole idea.
386
dumbfound

dumbfound/dʌmˈfaʊnd/

(verb): làm chết lặng đi; làm điếng người
Example: His reply dumbfounded me.
387
dwindle

dwindle/ˈdwɪndl/

(verb): nhỏ lại, suy giảm; thu nhỏ lại
Example: dwindling audiences
388
earnest

earnest/ˈɜːnɪst/

(adjective): đứng đắn, nghiêm chỉnh
Example: an earnest young man
389
eclectic

eclectic/ekˈlektɪk/

(adjective): (triết học) chiết trung; không bị gò bó vào một nguồn tư tưởng... mà chọn lựa và sử dụng từ một phạm vi rộng
Example: She has very eclectic tastes in literature.
390
efface

efface/ɪˈfeɪs/

(verb): xoá bỏ
Example: The whole country had tried to efface the memory of the old dictatorship.
391
elated

elated/ɪˈleɪtɪd/

(adjective): phấn chấn, phấn khởi
Example: They were elated at the result.
392
elucidate

elucidate/ɪˈluːsɪdeɪt/

(verb): làm sáng tỏ; giải thích
Example: He elucidated a point of grammar.
393
embezzle

embezzle/ɪmˈbezl/

(verb): biển thủ, tham ô (tiền...)
Example: He was found guilty of embezzling $150000 of public funds.
394
empathy

empathy/ˈempəθi/

(noun): sự thấu cảm, sự cảm thông
Example: the writer's imaginative empathy with his subject
395
empirical

empirical/ɪmˈpɪrɪkəl/

(adjective): theo kinh nghiệm, thực tiễn
Example: The empirical evidence is clear: those programs have not been sufficient to tackle national problems.
396
enchant

enchant/ɪnˈtʃɑːnt/

(verb): làm say mê, vui thích
Example: The happy family scene had enchanted him.
397
enmity

enmity/ˈenməti/

(noun): sự thù hằn, sự thù hận
Example: personal enmities and political conflicts
398
enthral

enthral/ɪnˈθrɔːl/

(verb): mê hoặc, làm mê mệt
Example: The child watched, enthralled by the bright moving images.
399
entity

entity/ˈentɪti/

(noun): thực thể, đơn vị
Example: The unit has become part of a larger department and no longer exists as a separate entity.
400
equable

equable/ˈek.wə.bl̩/

(adjective): điềm đạm, điềm tĩnh
Example: an equable temperament