Bộ 600 Từ vựng bằng hình ảnh Giao Tiếp Trình Độ Nâng Cao

Bài 7: Từ Vựng thứ 301 - 350 (Bộ Từ Vựng Giao Tiếp Nâng Cao)

301
abate

abate/əˈbeɪt/

(verb): (làm) dịu đi/yếu đi/giảm bớt
Example: The storm showed no signs of abating.
302
abhor

abhor/əbˈhɔːr/

(verb): ghê tởm; ghét cay ghét đắng
Example: I abhor all forms of racism.
303
abomination

abomination/əbɒmɪˈneɪʃən/

(noun): việc ghê tởm, đáng ghét
Example: a concrete abomination masquerading as a hotel
304
acclimatize

acclimatize/əˈklaɪmətaɪz/

(verb): thích nghi với môi trường/khí hậu
Example: Arrive two days early in order to acclimatize.
305
accumulate

accumulate/əˈkjuːmjəleɪt/

(verb): tích lũy
Example: I seem to have accumulated a lot of books.
306
acquisition

acquisition/ˌækwɪˈzɪʃən/

(noun): sự giành được/đạt được (kiến thức, kĩ năng)
Example: eLearning has gained acceptance as an effective means for knowledge acquisition.
307
adjacent

adjacent/əˈdʒeɪsənt/

(adjective): kế bên, gần
Example: The planes landed on adjacent runways.
308
admonish

admonish/ədˈmɒnɪʃ/

(verb): khiển trách, la rầy
Example: She was admonished for chewing gum in class.
309
adorn

adorn/əˈdɔːn/

(verb): tô điểm, trang trí
Example: Gold rings adorned his fingers.
310
advocate

advocate/ˈædvəkeɪt/

(verb): ủng hộ, tán thành
Example: The group does not advocate the use of violence.
311
affable

affable/ˈæfəbl/

(adjective): hoà nhã, dễ gần
Example: He struck me as an affable sort of a man.
312
affliction

affliction/əˈflɪk.ʃən/

(noun): nỗi đau đớn, khổ sở; tai hoạ
Example: Malnutrition is one of the common afflictions of the poor.
313
aggravate

aggravate/ˈæɡrəveɪt/

(verb): làm trầm trọng/xấu thêm
Example: Pollution can aggravate asthma.
314
aggregate

aggregate/ˈæɡrɪɡeɪt/

(verb): tập hợp lại, kết hợp
Example: The scores were aggregated with the first round totals to decide the winner.
315
agitate

agitate/ˈædʒɪteɪt/

(verb): tranh luận, vận động (cho một điều gì, đặc biệt là để thay đổi một điều luật, hoặc để thay đổi một điều gì đó trong xã hội)
Example: political groups agitating for social change
316
airy

airy/ˈeəri/

(adjective): hời hợt, thiếu nghiêm túc
Example: airy promises/speculation
317
albeit

albeit/ɔːlˈbiːɪt/

(conjunction): mặc dù
Example: He finally agreed, albeit reluctantly, to help us.
318
alleviate

alleviate/əˈliːvieɪt/

(verb): giảm bớt, xoa dịu
Example: Cold water should be used to cover the affected area and alleviate the pain.
319
amend

amend/əˈmend/

(verb): sửa đổi, thay đổi nhỏ (văn kiện pháp lý)
Example: He asked to see the amended version.
320
amenity

amenity/əˈmiːnəti/

(noun): tiện nghi
Example: To remain competitive, Class A buildings must offer an upgraded amenities package.
321
amiable

amiable/ˈeɪmiəbl/

(adjective): dễ thương, thân thiện
Example: an amiable tone of voice
322
analogy

analogy/əˈnælədʒi/

(noun): sự so sánh những đặc điểm tương tự; sự tương tự, sự giống nhau
Example: I see no analogy between your problem and mine.
323
appease

appease/əˈpiːz/

(verb): làm dịu, xoa dịu
Example: The move was widely seen as an attempt to appease critics of the regime.
324
append

append/əˈpend/

(verb): thêm vào cuối (văn bản)
Example: Footnotes have been appended to the document.
325
arbitrary

arbitrary/ˈɑːbɪtrəri/

(adjective): chuyên quyền, độc đoán
Example: the arbitrary powers of officials
326
arcane

arcane/ɑːˈkeɪn/

(adjective): bí ẩn, kì lạ
Example: the arcane rules of cricket
327
arduous

arduous/ˈɑːdjuəs/

(adjective): khó khăn, gian khổ
Example: an arduous journey across the Andes
328
assimilate

assimilate/əˈsɪmɪleɪt/

(verb): trở thành (hoặc làm cho ai đó trở thành) một phần của một cộng đồng, một đất nước thay vì là một nhóm riêng biệt; hòa nhập (làm cho ai đó hòa nhập)
Example: New arrivals find it hard to assimilate.
329
asteroid

asteroid/ˈæstərɔɪd/

(noun): (thiên văn học) hành tinh nhỏ
Example: NASA has narrowed the list of candidates down to three space rocks for an ambitious mission to capture an asteroid and tow it to the moon.
330
avarice

avarice/ˈævərɪs/

(noun): tham vọng, lòng tham
Example: Her business empire brought her wealth beyond the dreams of avarice (= an extremely large amount of money).
331
betting

betting/ˈbetɪŋ/

(noun): sự cá cược/cá độ
Example: illegal betting
332
brazen

brazen/ˈbreɪzən/

(adjective): vô liêm sỉ, trắng trợn
Example: She had become brazen about the whole affair.
333
brusque

brusque/bruːsk/

(adjective): lỗ mãng, cộc cằn
Example: The doctor spoke in a brusque tone.
334
cajole

cajole/kəˈdʒəʊl/

(verb): dụ dỗ, nịnh nọt
Example: He cajoled me into agreeing to do the work.
335
callous

callous/ˈkæləs/

(adjective): nhẫn tâm
Example: a callous killer/attitude/act
336
candour

candour/ˈkændər/

(noun): tính thật thà/ngay thẳng
Example: ‘I don't trust him,’ he said in a rare moment of candour.
337
caveat

caveat/ˈkæviæt/

(noun): sự báo trước
Example: Any discussion of legal action must be preceded by a caveat on costs.
338
cease

cease/siːs/

(verb): ngừng, thôi; ngăn chặn
Example: Welfare payments cease as soon as an individual starts a job.
339
circumspect

circumspect/ˈsɜːkəmspekt/

(adjective): thận trọng
Example: He was very circumspect in his financial affairs.
340
circumvent

circumvent/ˌsɜːkəmˈvent/

(verb): tìm cách tránh một khó khăn hoặc một quy định nào đó; lách (luật)
Example: They found a way of circumventing the law.
341
cluttered

cluttered/ˈklʌtəd/

(adjective): lộn xộn, bừa bộn
Example: a cluttered room/desk
342
coerce

coerce/kəʊˈɜːs/

(verb): buộc, ép buộc
Example: They were coerced into negotiating a settlement.
343
cognitive

cognitive/ˈkɒɡnətɪv/

(adjective): liên quan đến nhận thức
Example: We know that learning a language supports a child's cognitive development.
344
cohesive

cohesive/kəʊˈhiːsɪv/

(adjective): gắn kết chặt chẽ, dính liền
Example: a cohesive group
345
collateral

collateral/kəˈlætərəl/

(adjective): phụ thêm
Example: collateral benefits
346
compartmentalise

compartmentalise/ˌkɒmpɑːtˈmentəlaɪz/

(verb): chia thành ngăn
Example: Life today is rigidly compartmentalised into work and leisure.
347
complacency

complacency/kəmˈpleɪ.sən.si/

(noun): tính tự mãn, sự thoả mãn
Example: You can see an obvious increase in complacency for concern for marijuana.
348
complicate

complicate/ˈkɒmplɪkeɪt/

(verb): làm phức tạp/rắc rối
Example: I do not wish to complicate the task more than is necessary.
349
conceive

conceive/kənˈsiːv/

(verb): hình thành một ý tưởng, kế hoạch trong đầu; tưởng tượng
Example: He conceived the idea of transforming the old power station into an arts centre.
350
concoct

concoct/kənˈkɒkt/

(verb): bịa ra một câu chuyện/lí do cho việc gì,...
Example: She concocted some elaborate story to explain her absence.