Bộ 600 Từ vựng bằng hình ảnh Giao Tiếp Trình Độ Nâng Cao

Bài 5: Từ Vựng thứ 201 - 250 (Bộ Từ Vựng Giao Tiếp Nâng Cao)

201
persist

persist/pəˈsɪst/

(verb): kiên trì, kiên định, khăng khăng
Example: The reporter persisted with his questioning.
202
perspective

perspective/pəˈspektɪv/

(noun): quan điểm; một thái độ, cách nhìn nhận về một vấn đề
Example: Let's adopt the perspective of the average person and re-examine these numbers.
203
pervade

pervade/pəˈveɪd/

(verb): toả khắp, tràn ngập khắp
Example: a pervading mood of fear
204
phenomenon

phenomenon/fɪˈnɒmɪnən/

(noun): hiện tượng
Example: cultural/natural/social phenomena
205
pitfall

pitfall/ˈpɪtfɔːl/

(noun): nguy hiểm, cạm bẫy
Example: Her $70 billion acquisition comes with several potential pitfalls.
206
plot

plot/plɒt/

(verb): âm mưu, mưu tính
Example: They were accused of plotting against the state.
207
practitioner

practitioner/prækˈtɪʃənər/

(noun): thầy thuốc/luật sư đang hành nghề
Example: dental practitioners
208
prejudice

prejudice/ˈpredʒədɪs/

(noun): định kiến, thành kiến
Example: Governmental programs must be administered without prejudice.
209
prerequisite

prerequisite/ˌpriːˈrekwɪzɪt/

(noun): điều kiện tiên quyết, tiền đề
Example: Knowledge of physics is prerequisite for this course.
210
preserve

preserve/prɪˈzɜːv/

(verb): giữ gìn, duy trì
Example: They are fighting to preserve their rights as citizens.
211
pressing

pressing/ˈpresɪŋ/

(adjective): cấp bách
Example: The approach is described as an innovative approach to addressing one of Africa's most pressing problems.
212
pressurize

pressurize/ˈpreʃəraɪz/

(verb): gây áp lực, gây sức ép
Example: Stop trying to pressurize me!
213
presumably

presumably/prɪˈzjuːməbli/

(adverb): có lẽ
Example: Presumably this is where the accident happened.
214
presume

presume/prɪˈzjuːm/

(verb): đoán, cho rằng
Example: They are very expensive, I presume?
215
prevalent

prevalent/ˈprevələnt/

(adjective): phổ biến
Example: I'm talking about a fashion that is prevalent among teenagers.
216
prime

prime/praɪm/

(adjective): chính; quan trọng nhất; cơ bản
Example: My prime concern is to protect my property.
217
principal

principal/ˈprɪnsəpəl/

(adjective): quan trọng nhất; chính
Example: The principal reason for this omission is lack of time.
218
privilege

privilege/ˈprɪvəlɪdʒ/

(noun): ưu tiên, đặc quyền
Example: Try not to abuse the privilege of being allowed more freedom.
219
proceed

proceed/prəʊˈsiːd/

(verb): tiếp tục, tiếp diễn
Example: We may not be able to proceed as planned.
220
productive

productive/prəˈdʌktɪv/

(adjective): có năng suất cao (làm/đạt được nhiều)
Example: We look forward to a productive meeting on behalf of the over 8,000 students living in York city.
221
proficient

proficient/prəˈfɪʃənt/

(adjective): tài giỏi, thành thạo
Example: I'm a reasonably proficient driver.
222
profound

profound/prəˈfaʊnd/

(adjective): rất lớn; sâu sắc
Example: He leaves behind a young daughter, a thriving business and a family in profound shock.
223
protocol

protocol/ˈprəʊtəkɒl/

(noun): nghi lễ/nghi thức (trong các cuộc họp chính thức, thường là ngoại giao)
Example: a breach of protocol
224
publicity

publicity/pʌbˈlɪsəti/

(noun): sự thu hút/để ý của truyền thông
Example: good/bad/adverse publicity
225
pursue

pursue/pəˈsjuː/

(verb): thực hiện, theo đuổi (thường trong thời gian dài)
Example: to pursue a goal/an aim/an objective
226
radical

radical/ˈrædɪkəl/

(adjective): liên quan đến những phần cơ bản và quan trọng nhất; hoàn toàn, triệt để
Example: State Bank of India, the country's largest lender, is about to embark on radical changes.
227
rational

rational/ˈræʃənəl/

(adjective): hợp lí, dựa trên lí trí
Example: a rational argument/choice/decision
228
reap

reap/riːp/

(verb): gặt hái (nghĩa bóng)
Example: They are now reaping the rewards of all their hard work.
229
reflect

reflect/rɪˈflekt/

(verb): phản ánh, thể hiện
Example: In fact, they provide a great new opportunity for us to publish works that reflect the reality around us.
230
regime

regime/reɪˈʒiːm/

(noun): chế độ
Example: a fascist/totalitarian/military, etc. regime
231
regulate

regulate/ˈreɡjəleɪt/

(verb): kiểm soát (bằng cách dùng luật)
Example: The government regulates how much lead may be found in our water supply.
232
resemblance

resemblance/rɪˈzembləns/

(noun): sự giống nhau
Example: He bears a resemblance to someone I used to know.
233
resistance

resistance/rɪˈzɪstəns/

(noun): sự chống đối; sự phản kháng
Example: As with all new ideas it met with resistance.
234
resort

resort/rɪˈzɔːt/

(verb): viện đến, dùng đến
Example: Some people resort to violence during heated disputes
235
revenue

revenue/ˈrevənjuː/

(noun): thu nhập (của một tổ chức, tập đoàn)
Example: a shortfall in tax revenue
236
revolutionize

revolutionize/ˌrevəlˈuːʃənaɪz/

(verb): thay đổi hoàn toàn, cách mạng hóa
Example: Aerial photography has revolutionized the study of archaeology.
237
rigid

rigid/ˈrɪdʒɪd/

(adjective): cứng nhắc, không linh hoạt
Example: The curriculum was too narrow and too rigid.
238
root

root/ruːt/

(noun): nguyên nhân chính, gốc rễ (của vấn đề, tình huống khó khăn)
Example: Money, or love of money, is said to be the root of all evil.
239
rotate

rotate/rəʊˈteɪt/

(verb): xoay vòng, luân phiên nhau
Example: The EU presidency rotates among the members.
240
rough

rough/rʌf/

(adjective): không chính xác, khoảng chừng; nháp
Example: a rough calculation/estimate of the cost
241
ruin

ruin/ˈruːɪn/

(verb): hủy hoại, phá hỏng
Example: Poor customer service ruined the company's reputation.
242
scenario

scenario/sɪˈnɑːriəʊ/

(noun): viễn cảnh
Example: Let me suggest a possible scenario.
243
sceptical

sceptical/ˈskeptɪkəl/

(adjective): hoài nghi, ngờ vực
Example: When I said I'd finished my homework early, Mom looked sceptical.
244
scope

scope/skəʊp/

(noun): phạm vi, giới hạn
Example: Our powers are limited in scope.
245
seek

seek/siːk/

(verb): cố gắng có/đạt được điều gì, kiếm
Example: You should visit your doctor and seek his advice.
246
sequence

sequence/ˈsiːkwəns/

(noun): chuỗi
Example: He described the sequence of events leading up to the robbery.
247
serve

serve/sɜːv/

(verb): đáp ứng, thoả mãn
Example: His ability to get on with people served him well in setting up his own business.
248
shelter

shelter/ˈʃeltər/

(verb): cho ai một chỗ ở; bảo vệ
Example: Trees shelter the house from the wind.
249
short-sighted

short-sighted/ˌʃɔːtˈsaɪtɪd/

(adjective): thiển cận (không suy nghĩ cẩn thận về những gì sẽ xảy ra)
Example: a short-sighted policy
250
smash

smash/smæʃ/

(noun): sự vỡ ra từng mảnh; tiếng đập vỡ
Example: The cup hit the floor with a smash.