Bộ 600 Từ vựng bằng hình ảnh Giao Tiếp Trình Độ Nâng Cao

Bài 10: Từ Vựng thứ 451 - 500 (Bộ Từ Vựng Giao Tiếp Nâng Cao)

451
incorporate

incorporate/ɪnˈkɔːpəreɪt/

(verb): bao gồm, tích hợp
Example: The new car design incorporates all the latest safety features.
452
incur

incur/ɪnˈkɜːr/

(verb): chịu, gánh, mắc, bị
Example: While hunting deer, wolves commonly incur serious and often fatal injuries.
453
indigenous

indigenous/ɪnˈdɪdʒɪnəs/

(adjective): bản địa, vốn thuộc về một nơi nào đó
Example: This plant is indigenous to parts of Morocco.
454
induce

induce/ɪnˈdjuːs/

(verb): khiến, xui khiến
Example: Nothing would induce me to marry that man!
455
inept

inept/ɪˈnept/

(adjective): không có khả năng, vụng về; ngu ngốc
Example: She was left feeling inept and inadequate.
456
inequality

inequality/ˌɪnɪˈkwɒləti/

(noun): sự không bình đẳng, sự không đồng đều
Example: The growing economic inequalities between rich and poor are undermining international efforts to fight global poverty.
457
inexorable

inexorable/ɪˈneksərəbl/

(adjective): không thể ngăn cản/thay đổi được
Example: the inexorable rise of crime
458
infamy

infamy/ˈɪn.fə.mi/

(noun): điều độc ác, điều ô nhục
Example: scenes of horror and infamy
459
influx

influx/ˈɪnflʌks/

(noun): dòng người/tiền/... đến (nơi nào)
Example: a massive/sudden influx of visitors
460
inhibit

inhibit/ɪnˈhɪbɪt/

(verb): ngăn chặn, kiềm chế
Example: These drugs are used to inhibit infection
461
innate

innate/ɪˈneɪt/

(adjective): bẩm sinh
Example: This will activate the innate immune system against invading organisms.
462
innumerate

innumerate/ɪˈnjuː.mər.ət/

(adjective): không biết đếm hay làm các phép toán đơn giản
Example: an old innumerate lady
463
insatiable

insatiable/ɪnˈseɪʃəbl/

(adjective): không thể thoả mãn được, không chán
Example: an insatiable appetite/curiosity/thirst
464
insoluble

insoluble/ɪnˈsɒljəbl/

(adjective): không thể giải quyết được
Example: an insoluble matter
465
insular

insular/ˈɪnsjələr/

(adjective): chỉ quan tâm đến đất nước, ý tưởng,...của mình và không quan tâm gì đến cái ở ngoài (của nước khác, của người khác)
Example: The British are often accused of being insular.
466
insulate

insulate/ˈɪnsjəleɪt/

(verb): cô lập, cách ly
Example: Home owners are being encouraged to insulate their homes to save energy.
467
interject

interject/ɪntəˈdʒekt/

(verb): xen vào (lời nhận xét...)
Example: ‘You're wrong,’ interjected Susan.
468
intervene

intervene/ˌɪntəˈviːn/

(verb): xen vào, can thiệp
Example: Government officials refused to intervene in the recent disputes.
469
intimidating

intimidating/ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ/

(adjective): đáng sợ
Example: an intimidating manner
470
intrepid

intrepid/ɪnˈtrepɪd/

(adjective): gan dạ, dũng cảm
Example: an intrepid explorer
471
intricate

intricate/ˈɪntrɪkət/

(adjective): phức tạp
Example: In its heyday, the Pony Express was an intricate network consisting of 100 stations.
472
intrinsic

intrinsic/ɪnˈtrɪnsɪk/

(adjective): nội tại, thực chất bên trong
Example: the intrinsic value of education
473
inveterate

inveterate/ɪnˈvetərət/

(adjective): thâm căn cố đế, ăn sâu (tật...); lâu năm (bệnh)
Example: inveterate hostility
474
invoke

invoke/ɪnˈvəʊk/

(verb): viện đến, dẫn chứng (luật, quy tắc...)
Example: It is unlikely that libel laws will be invoked.
475
itinerary

itinerary/aɪˈtɪnərəri/

(noun): lộ trình đi, hành trình
Example: a detailed itinerary
476
jubilant

jubilant/ˈdʒuːbɪlənt/

(adjective): vui sướng, mừng rỡ
Example: The fans were in jubilant mood after the victory.
477
justify

justify/ˈdʒʌstɪfaɪ/

(verb): biện minh, chứng minh
Example: How can they justify paying such huge salaries?
478
levy

levy/ˈlev.i/

(noun): tiền thuế
Example: to put/impose a levy on oil imports
479
liability

liability/ˌlaɪəˈbɪləti/

(noun): trách nhiệm pháp lý
Example: The store assumed liability for the injured customer's hospital bills.
480
liable

liable/ˈlaɪəbl/

(adjective): dễ bị (chấn thương, bệnh,...)
Example: An "old" population is more liable to diseases and more needful of expensive cures.
481
linger

linger/ˈlɪŋɡər/

(verb): nấn ná, chần chừ; mất nhiều thời gian làm gì
Example: She lingered for a few minutes to talk to Nick.
482
lucrative

lucrative/ˈluːkrətɪv/

(adjective): có lợi, sinh lợi, hấp dẫn, béo bở
Example: Hunting animals is an illegal activity but a highly lucrative and profitable money source.
483
lurid

lurid/ˈlʊərɪd/

(adjective): màu quá sáng (theo một cách không cuốn hút)
Example: She was wearing a lurid orange and green blouse.
484
malicious

malicious/məˈlɪʃəs/

(adjective): hiểm độc, có ác tâm
Example: malicious gossip/lies/rumours
485
malign

malign/məˈlaɪn/

(verb): nói xấu một cách công khai
Example: She feels she has been much maligned by the press.
486
malignant

malignant/məˈlɪɡnənt/

(adjective): (y học) ác tính
Example: malignant cells
487
manipulate

manipulate/məˈnɪpjəleɪt/

(verb): kiểm soát, tác động ai/cái gì (thường bằng cách không trung thực)
Example: She uses her charm to manipulate people.
488
maverick

maverick/ˈmævərɪk/

(noun): người cư xử hoặc suy nghĩ không như người khác, nhưng có những ý kiến độc lập/khác lạ.
Example: a political maverick
489
meddle

meddle/ˈmedl/

(verb): xen vào, can thiệp (vào việc/điều gì không liên quan đến mình)
Example: He had no right to meddle in her affairs.
490
migrate

migrate/maɪˈɡreɪt/

(verb): di trú, di cư, di chuyển
Example: Thousands were forced to migrate from rural to urban areas in search of work.
491
monotonous

monotonous/məˈnɒtənəs/

(adjective): đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
Example: a monotonous voice/diet/routine
492
myriad

myriad/ˈmɪr.i.əd/

(noun): vô số, rất nhiều
Example: It's definitely fun engaging in some of the myriad free activities available on campus.
493
nadir

nadir/ˈneɪdɪər/

(noun): điểm thấp nhất, vận rủi
Example: the nadir of his career
494
negate

negate/nɪˈɡeɪt/

(verb): phủ nhận, bác bỏ
Example: I can neither negate nor affirm this claim.
495
nevertheless

nevertheless/ˌnevəðəˈles/

(adverb): tuy nhiên
Example: We wanted to stay up and play. Nevertheless, we went to bed because we were tired.
496
nocturnal

nocturnal/nɒkˈtɜːnəl/

(adjective): (hoạt động) về đêm
Example: Most bats are nocturnal.
497
nonetheless

nonetheless/ˌnʌnðəˈles/

(adverb): tuy nhiên
Example: The book is too long but, nonetheless, informative and entertaining.
498
norm

norm/nɔːm/

(noun): tiêu chuẩn, quy tắc (cư xử)
Example: social/cultural norms
499
notion

notion/ˈnəʊʃən/

(noun): ý nghĩ, lòng tin, cách hiểu
Example: a political system based on the notions of equality and liberty
500
notwithstanding

notwithstanding/ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/

(preposition): không bị ảnh hưởng bởi; bất chấp
Example: Notwithstanding some major financial problems, the school has had a successful year.